ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ORGANIZACE:
ALPA, a.s.
Hornoměstská 378/74
594 01 Velké Meziříčí
IČ: 27666468

AUTOR:
Bohuslav Ludvík

SCHVÁLIL:
Václav Novotný

PLATNOST:
25.05.2018

HISTORIE ZMĚN DOKUMENTU:

DATUM  VERZE  ZMĚNIL PROVDENÁ ZMĚNA 
 25.5.2018  1.0    Vystavení dokumentu


Alpa, a.s., se sídlem Hornoměstská 378/74 594 01 Velké Meziříčí, IČO 27666468, (dále také jako „Organizace" nebo „My") jako správce osobních údajů, Vás jako subjekt osobních údajů informuje o níže popsaném shromažďování a zpracování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.

1. ÚVODNÍ SLOVO
V tomto dokumentu se dozvíte zejména:

  1.  Jaké Vaše osobní údaje budeme zpracovávat;
  2.  Za jakými účely a jakým způsobem budeme Vaše osobní údaje zpracovávat;
  3. Komu mohou být Vaše osobní údaje předány;
  4. Po jakou dobu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat a
  5. Jaká máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů práva.

V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit osobně v sídle organizace nebo na emailové adrese Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .

Zpracování osobních údajů fyzických osob („subjektů údajů") v rámci Organizace je prováděno ve prospěch těchto osob. Právo na ochranu osobních údajů však není právem absolutním; musí být posuzováno v souvislosti se svou funkcí ve společnosti a v souladu se zásadou proporcionality musí být v rovnováze s dalšími základními právy.

Organizace ALPA, a.s. zpracovává osobní údaje a další informace týkající se subjektů údajů vždy na zákonném základě. Většina osobních údajů je tedy zpracovávána na základě povinností, uložených Organizaci zvláštními zákony. Na taková zpracování osobních údajů o subjektech údajů se nevztahuje povinnost získat souhlas těchto osob. Pokud jsou některé osobní údaje zpracovávány mimo zákonnou povinnost, pak taková zpracování podléhají souhlasu občanů. Tato zpracování však Organizace provádí jen výjimečně (např. při pořádání společenských akcí pro subjekty údajů, kdy je nutná předchozí registrace, nebo jsou pořizovány z této akce záznamy určené k propagaci činnosti organizace).

2. KDO ZPRACOVÁVÁ VAŠE ÚDAJE?
Pouze My zpracováváme vaše osobní údaje. Pokud dochází k předání jiné osobě děje se tak vždy na základě zákonného titulu, tedy na základě právní povinnosti nebo na základě písemné smlouvy se subjektem poskytujícím dostatečné záruky ochrany osobních údajů.
Osobní údaje nesdílíme s jinými subjekty mimo naši Organizaci, pokud nedojde k jednomu z následujících případů:

S vaším souhlasem: Pokud nám k tomu dáte souhlas, budeme osobní údaje sdílet s jiným subjektem mimo naši Organizaci. V případě sdílení citlivých osobních údajů požadujeme váš výslovný souhlas.

Za účelem externího zpracování Osobní údaje: Naše organizace poskytuje osobní údaje v nezbytném a minimálních rozsahu důvěryhodným firmám či osobám, které organizaci poskytují služby /např. účetní, právní, administrativní či IT/, aby je pro nás mohli zpracovat na základě našich pokynů a v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů a dalšími příslušnými opatřeními ohledně důvěrnosti a zabezpečení.

Z právních důvodů: Osobní údaje sdílíme se společnostmi, organizacemi či jednotlivci mimo naši Organizaci, pokud jsme v dobré víře přesvědčeni, že přístup k takovým údajům, jejich použití, uchování nebo zveřejnění jsou rozumně nutné za účelem: dodržení platných zákonů či nařízení a projednávání soudního řízení nebo vymahatelných žádostí státní správy, uplatnění příslušných smluvních podmínek včetně vyšetření jejich možného porušení, zjištění, zabránění nebo jiného postupu proti podvodu, technickým potížím či bezpečnostním problémům, ochrany před poškozením práv, majetku nebo bezpečnosti naší Organizace, našich občanů /klientů/ nebo veřejnosti tak, jak to vyžaduje nebo povoluje zákon.

3. JAKÉ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?
Organizace zpracovává osobní údaje občanů podle účelů zpracování v souladu s platnou legislativou pro ochranu osobních údajů, s Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Přesto má každý dotčený subjekt údajů právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se týkají jeho konkrétní situace. Organizace pak subjektu údajů prokáže závažnost a oprávněnost zájmů Organizace, které nezasahují do zájmů nebo základních práv a svobod občana.
Jedná se tak nejčastěji o údaje, které jsou vymezeny ve zvláštních právních předpisech, či jsou nezbytné pro plnění naších povinností, event. které nám sdělíte při registraci k některé z našich služeb:

a) Email;
b) Jméno a příjmení (pouze je-li to nezbytné pro konkrétní službu);
c) Kontaktní a/nebo doručovací adresa;
d) Profilové informace jako je věk, pohlaví;
e) Datum narození, rodné číslo;
f) Telefonní číslo.

4. PROČ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?
Údaje, které nám poskytujete, používáme pouze k účelu zpracování, který je vymezen ve zvláštních právních předpisech nebo je nezbytný pro splnění našich smluvních povinností nebo který byl Vámi odsouhlasen. K tomuto účelu jsou využívány osobní údaje v nezbytném a minimálních rozsahu.

Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.
Vaše jméno, příjmení a e-mailovou adresu či telefonní číslo můžeme vedle toho využít k tomu, abychom Vám zasílali informace o činnosti Organizace a o pořádaných akcích.
Vedle toho zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání informací o činnosti Organizace a o pořádaných akcích můžete kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Stačí nám zaslat e-mail s příslušnou žádostí na Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .

5. DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Vaše údaje budeme zpracovávat po celou dobu, která vyplývá ze zvláštních právních předpisů, nebo po dobu využívání našich služeb (tj. trvání smluvního vztahu mezi námi) a případně na základě Vámi uděleného souhlasu po dobu uvedenou v tomto souhlasu, nebude-li tento Váš souhlas se zpracováním osobních údajů z Vaší strany odvolán.

Zde bychom Vás však chtěli upozornit, že ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí služby, resp. pro splnění všech našich povinností, ať již tyto povinnosti vyplývají ze smlouvy mezi námi či z obecně závazných právních předpisů musíme zpracovávat bez ohledu na Vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi i po případném odvolání Vašeho souhlasu.

6. NA JAKÉM ZÁKLADĚ MŮŽEME ZPRACOVÁVAT VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?
Jak už bylo řečeno, Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat jednak na základě Vámi uděleného souhlasu, ale dále například také na základě našeho oprávněného zájmu (např. pořizování a přiměřené užití a zveřejnění záznamů ze společenských, kulturních a sportovních akcí pořádaných naší Organizací) či pro splnění mezi námi uzavřené smlouvy, a to v rozsahu osobních údajů, které jsou k takovému splnění nezbytné. V neposlední řadě je pak důvodem umožňujícím nám zpracovávat Vaše osobní údaje i bez Vašeho souhlas plnění povinností vyplývající pro nás z právního předpisu.

7. VAŠE PRÁVA PLYNOUCÍ ZE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

a) právo na přístup k osobním údajům;
b) právo na opravu;
c) právo na výmaz („právo být zapomenut");
d) právo na omezení zpracování údajů;
e) právo vznést námitku proti zpracování; a
f) právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

Všechna výše uvedená práva můžete uplatnit na adrese Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. nebo osobně v sídle organizace. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Právo na přístup k osobním údajům znamená, že můžete požádat Organizaci o potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází k na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování.
Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí je účtována náhrada administrativních nákladů ve výši 50 Kč za stranu kopie.

Právo na opravu znamená, že můžete Organizaci požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) nám to ukládá zákonná povinnost.

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, kdy zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce; nebo kdy zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě.
Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
Pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, má subjekt údajů právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pro tento marketing, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu. Pokud subjekt údajů vznese námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

8. JAK JSOU MÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZABEZPEČENY?
Veškeré osobní údaje, které nám poskytnete, jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi v souladu s vnitřní směrnicí Organizace, tak aby bylo zabráněno zpřístupnění těchto osobních údajů nepovolaným osobám. Zejména se jedná o technologické zabezpečení počítačů, emailových účtů a mechanické zabezpečení fyzických kopií dokumentů obsahující osobní údaje.

9. JAK NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT?
V případě jakéhokoli dotazu na ochranu osobních údajů či jakéhokoli podání ve věci Vašich osobních údajů včetně odvolání souhlasu s dalším zpracováním Vašich osobních údajů prosím využijte e-mailu Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. či písemně na naší adrese: Hornoměstská 378/84, Velké Meziříčí.

Současně sdělujeme, že do funkce pověřence pro ochranu osobních údajů naší Organizace byl jmenován Bohuslav Ludvík, se sídlem Osové 31, Velké Meziříčí, a lze ho kontaktovat prostřednictvím emailu: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .

V této souvislosti bychom Vás chtěli upozornit, že můžeme chtít, abyste nám vhodným způsobem prokázali Vaši totožnost, abychom si mohli ověřit Vaši identitu. Jde o preventivní bezpečnostní opatření, abychom zamezili přístupu neoprávněných osob k Vašim osobním údajům. Za účelem zvyšování kvality služeb a uchovávání záznamů o plnění našich povinností vyplývajících ze zákona je veškerá komunikace s Vámi monitorována.

10. ZMĚNY ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Naše zásady ochrany osobních údajů mohou být čas od času změněny. Vaše práva vyplývající z těchto zásad ochrany osobních údajů bez vašeho výslovného souhlasu neomezíme. Všechny změny zásad ochrany osobních údajů zveřejníme na stránce www.alpa.cz a pokud se bude jednat o významné změny, budeme vás informovat výrazněji. Předchozí verze těchto zásad ochrany osobních údajů také uchováme v archivu, kde si je budete moci přečíst.

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ ORGANIZACE: ALPA, a.s. Hornoměstská 378/74 594 01 Velké Meziříčí IČ: 27666468 AUTOR: Bohuslav Ludvík SCHVÁLIL: Václav Novotný PLATNOST: 25.05.2018 HISTORIE ZMĚN DOKUMENTU: DATUM VERZE ZMĚNIL PROVEDENÁ ZMĚNA 25.05.2018 1.0 Vystavení dokumentu Alpa, a.s., se sídlem Hornoměstská 378/74 594 01 Velké Meziříčí, IČO 27666468, (dále také jako „Organizace“ nebo „My“) jako správce osobních údajů, Vás jako subjekt osobních údajů informuje o níže popsaném shromažďování a zpracování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí. 1. ÚVODNÍ SLOVO V tomto dokumentu se dozvíte zejména: 1. Jaké Vaše osobní údaje budeme zpracovávat; 2. Za jakými účely a jakým způsobem budeme Vaše osobní údaje zpracovávat; 3. Komu mohou být Vaše osobní údaje předány; 4. Po jakou dobu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat a 5. Jaká máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů práva. V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit osobně v sídle organizace nebo na emailové adrese Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. . Zpracování osobních údajů fyzických osob („subjektů údajů“) v rámci Organizace je prováděno ve prospěch těchto osob. Právo na ochranu osobních údajů však není právem absolutním; musí být posuzováno v souvislosti se svou funkcí ve společnosti a v souladu se zásadou proporcionality musí být v rovnováze s dalšími základními právy. Organizace ALPA, a.s. zpracovává osobní údaje a další informace týkající se subjektů údajů vždy na zákonném základě. Většina osobních údajů je tedy zpracovávána na základě povinností, uložených Organizaci zvláštními zákony. Na taková zpracování osobních údajů o subjektech údajů se nevztahuje povinnost získat souhlas těchto osob. Pokud jsou některé osobní údaje zpracovávány mimo zákonnou povinnost, pak taková zpracování podléhají souhlasu občanů. Tato zpracování však Organizace provádí jen výjimečně (např. při pořádání společenských akcí pro subjekty údajů, kdy je nutná předchozí registrace, nebo jsou pořizovány z této akce záznamy určené k propagaci činnosti organizace). 2. KDO ZPRACOVÁVÁ VAŠE ÚDAJE? Pouze My zpracováváme vaše osobní údaje. Pokud dochází k předání jiné osobě děje se tak vždy na základě zákonného titulu, tedy na základě právní povinnosti nebo na základě písemné smlouvy se subjektem poskytujícím dostatečné záruky ochrany osobních údajů. Osobní údaje nesdílíme s jinými subjekty mimo naši Organizaci, pokud nedojde k jednomu z následujících případů: S vaším souhlasem: Pokud nám k tomu dáte souhlas, budeme osobní údaje sdílet s jiným subjektem mimo naši Organizaci. V případě sdílení citlivých osobních údajů požadujeme váš výslovný souhlas. Za účelem externího zpracování Osobní údaje: Naše organizace poskytuje osobní údaje v nezbytném a minimálních rozsahu důvěryhodným firmám či osobám, které organizaci poskytují služby /např. účetní, právní, administrativní či IT/, aby je pro nás mohli zpracovat na základě našich pokynů a v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů a dalšími příslušnými opatřeními ohledně důvěrnosti a zabezpečení. Z právních důvodů: Osobní údaje sdílíme se společnostmi, organizacemi či jednotlivci mimo naši Organizaci, pokud jsme v dobré víře přesvědčeni, že přístup k takovým údajům, jejich použití, uchování nebo zveřejnění jsou rozumně nutné za účelem: dodržení platných zákonů či nařízení a projednávání soudního řízení nebo vymahatelných žádostí státní správy, uplatnění příslušných smluvních podmínek včetně vyšetření jejich možného porušení, zjištění, zabránění nebo jiného postupu proti podvodu, technickým potížím či bezpečnostním problémům, ochrany před poškozením práv, majetku nebo bezpečnosti naší Organizace, našich občanů /klientů/ nebo veřejnosti tak, jak to vyžaduje nebo povoluje zákon. 3. JAKÉ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME? Organizace zpracovává osobní údaje občanů podle účelů zpracování v souladu s platnou legislativou pro ochranu osobních údajů, s Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Přesto má každý dotčený subjekt údajů právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se týkají jeho konkrétní situace. Organizace pak subjektu údajů prokáže závažnost a oprávněnost zájmů Organizace, které nezasahují do zájmů nebo základních práv a svobod občana. Jedná se tak nejčastěji o údaje, které jsou vymezeny ve zvláštních právních předpisech, či jsou nezbytné pro plnění naších povinností, event. které nám sdělíte při registraci k některé z našich služeb: a) Email; b) Jméno a příjmení (pouze je-li to nezbytné pro konkrétní službu); c) Kontaktní a/nebo doručovací adresa; d) Profilové informace jako je věk, pohlaví; e) Datum narození, rodné číslo; f) Telefonní číslo. 4. PROČ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME? Údaje, které nám poskytujete, používáme pouze k účelu zpracování, který je vymezen ve zvláštních právních předpisech nebo je nezbytný pro splnění našich smluvních povinností nebo který byl Vámi odsouhlasen. K tomuto účelu jsou využívány osobní údaje v nezbytném a minimálních rozsahu. Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování. Vaše jméno, příjmení a e-mailovou adresu či telefonní číslo můžeme vedle toho využít k tomu, abychom Vám zasílali informace o činnosti Organizace a o pořádaných akcích. Vedle toho zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání informací o činnosti Organizace a o pořádaných akcích můžete kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Stačí nám zaslat e-mail s příslušnou žádostí na Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. . 5. DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Vaše údaje budeme zpracovávat po celou dobu, která vyplývá ze zvláštních právních předpisů, nebo po dobu využívání našich služeb (tj. trvání smluvního vztahu mezi námi) a případně na základě Vámi uděleného souhlasu po dobu uvedenou v tomto souhlasu, nebude-li tento Váš souhlas se zpracováním osobních údajů z Vaší strany odvolán. Zde bychom Vás však chtěli upozornit, že ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí služby, resp. pro splnění všech našich povinností, ať již tyto povinnosti vyplývají ze smlouvy mezi námi či z obecně závazných právních předpisů musíme zpracovávat bez ohledu na Vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi i po případném odvolání Vašeho souhlasu. 6. NA JAKÉM ZÁKLADĚ MŮŽEME ZPRACOVÁVAT VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE? Jak už bylo řečeno, Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat jednak na základě Vámi uděleného souhlasu, ale dále například také na základě našeho oprávněného zájmu (např. pořizování a přiměřené užití a zveřejnění záznamů ze společenských, kulturních a sportovních akcí pořádaných naší Organizací) či pro splnění mezi námi uzavřené smlouvy, a to v rozsahu osobních údajů, které jsou k takovému splnění nezbytné. V neposlední řadě je pak důvodem umožňujícím nám zpracovávat Vaše osobní údaje i bez Vašeho souhlas plnění povinností vyplývající pro nás z právního předpisu. 7. VAŠE PRÁVA PLYNOUCÍ ZE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva: a) právo na přístup k osobním údajům; b) právo na opravu; c) právo na výmaz („právo být zapomenut“); d) právo na omezení zpracování údajů; e) právo vznést námitku proti zpracování; a f) právo podat stížnost na zpracování osobních údajů. Všechna výše uvedená práva můžete uplatnit na adrese Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. nebo osobně v sídle organizace. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz). Právo na přístup k osobním údajům znamená, že můžete požádat Organizaci o potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází k na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí je účtována náhrada administrativních nákladů ve výši 50 Kč za stranu kopie. Právo na opravu znamená, že můžete Organizaci požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné. Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) nám to ukládá zákonná povinnost. Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků. Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, kdy zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce; nebo kdy zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě. Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, má subjekt údajů právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pro tento marketing, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu. Pokud subjekt údajů vznese námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány. 8. JAK JSOU MÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZABEZPEČENY? Veškeré osobní údaje, které nám poskytnete, jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi v souladu s vnitřní směrnicí Organizace, tak aby bylo zabráněno zpřístupnění těchto osobních údajů nepovolaným osobám. Zejména se jedná o technologické zabezpečení počítačů, emailových účtů a mechanické zabezpečení fyzických kopií dokumentů obsahující osobní údaje. 9. JAK NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT? V případě jakéhokoli dotazu na ochranu osobních údajů či jakéhokoli podání ve věci Vašich osobních údajů včetně odvolání souhlasu s dalším zpracováním Vašich osobních údajů prosím využijte e-mailu Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. či písemně na naší adrese: Hornoměstská 378/84, Velké Meziříčí. Současně sdělujeme, že do funkce pověřence pro ochranu osobních údajů naší Organizace byl jmenován Bohuslav Ludvík, se sídlem Osové 31, Velké Meziříčí, a lze ho kontaktovat prostřednictvím emailu: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. . V této souvislosti bychom Vás chtěli upozornit, že můžeme chtít, abyste nám vhodným způsobem prokázali Vaši totožnost, abychom si mohli ověřit Vaši identitu. Jde o preventivní bezpečnostní opatření, abychom zamezili přístupu neoprávněných osob k Vašim osobním údajům. Za účelem zvyšování kvality služeb a uchovávání záznamů o plnění našich povinností vyplývajících ze zákona je veškerá komunikace s Vámi monitorována. 10. ZMĚNY ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ Naše zásady ochrany osobních údajů mohou být čas od času změněny. Vaše práva vyplývající z těchto zásad ochrany osobních údajů bez vašeho výslovného souhlasu neomezíme. Všechny změny zásad ochrany osobních údajů zveřejníme na stránce www.alpa.cz a pokud se bude jednat o významné změny, budeme vás informovat výrazněji. Předchozí verze těchto zásad ochrany osobních údajů také uchováme v archivu, kde si je budete moci přečíst.

Newsletter

Подписаться на помазанные новости из мира Алпа

Nahoru