Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY (spotřebitelé)

vydané v souladu s ust. § 1751 zákona č. 89/2012, občanského zákoníku

 

Obchodní společnosti

Alpa, a.s.

IČO: 27666468
se sídlem Hornoměstská 378/74, Velké Meziříčí, PSČ 594 01
vedené u Krajského soudu v Brně, vložka B oddíl 4700
telefon: +420 566521401
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.   


1.        ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.        Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti ALPA, a.s., IČO: 27666468, se sídlem Hornoměstská 378/74, Velké Meziříčí, PSČ 594 01 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.alpa.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2.        Kupujícím je pouze spotřebitel ve smyslu § 419 občanského zákoníku. Tyto obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu uzavřít kupní smlouvu, je právnickou osobou či osobou, jež při uzavírání kupní smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3         Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webových stránek prodávajícího umístěné na adrese www.alpa.cz a další související právní vztahy.

1.4         Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.5         Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.


2.        SHRNUTÍ OBSAHU TĚCHTO OBCHODNÍCH PODMÍNEK

2.1        Na základě kupní smlouvy se prodávající zavazuje dodat kupujícímu objednané zboží a kupující se zavazuje toto zboží převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu. Pro vznik kupní smlouvy je nutné, aby kupující odeslal objednávku a aby tuto objednávku prodávající přijal. Informace o kupní ceně a způsobech její úhrady se nacházejí v článku 4. Způsoby platby a dodání jsou uvedeny v článku 4. Informace o možnosti odstoupení od kupní smlouvy jsou v článku 5. Dodací podmínky naleznete v článku 6. Práva z vadného plnění (reklamace) jsou obsažena v článku 7.


3.        UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1         Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2         Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí zásadně v případech, kdy je zboží doručováno do České republiky.

3.3         Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

(a)          objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

(b)          způsobu úhrady kupní ceny zboží,

(c)          údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

(d)          informace o nákladech spojených s dodáním zboží

(dále společně jen jako „objednávka“).

3.4         Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Koupit nyní“. Kupující tímto bere na vědomí, že konečným potvrzením objednávky kliknutím na takové tlačítko se zavazuje k zaplacení kupní ceny. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.5         Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.6         Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Spolu s akceptací objednávky zasílá prodávající kupujícímu rovněž aktuální znění kupní smlouvy a obchodních podmínek ve formátu PDF.

3.7         Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).


4.        CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1           Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby dle své volby v objednávce:

(a)              bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 246335740/0300, vedený u společnosti Československá obchodní banka a.s. (dále jen „účet prodávajícího“);

(b)             v hotovosti v provozovně prodávajícího

(c)             dobírkou – dopravci při převzetí zboží.

4.2         Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3         Při bezhotovostní platbě před dodáním zboží je kupní cena splatná do 5 (pěti) dnů od přijetí objednávky. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby.

4.4         Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.5), ještě před odesláním zboží kupujícímu požadovat uhrazení zálohy, a to až do výše celé kupní ceny. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.5         Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat, pokud není uvedeno jinak.

4.6         Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví a zašle prodávající kupujícímu společně se zbožím anebo v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího. Smluvní strany ve smyslu ust. § 26 odst. 3 ZDP souhlasí s použitím daňového dokladu v elektronické podobě.

4.7         Kupní ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webovém rozhraní obchodu. V případě zjevné technické chyby při uvedení výše kupní ceny nemá prodávající skutečnou vůli kupní smlouvu za takovýchto podmínek uzavřít. V případě, kdy se jeví, že byla uzavřena kupní smlouva se zjevně chybnou kupní cenu, zavazuje se prodávající tuto skutečnost kupujícímu oznámit bez zbytečného odkladu poté, co chybu zjistí. V tomto případě kupní smlouva uzavřena nebyla z důvodu neexistence vůle na straně prodávajícího. Nedojde-li mezi prodávajícím a kupujícím k dohodě o způsobu řešení neplatnosti kupní smlouvy, vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu.

4.8         Udává-li, propaguje-li nebo zobrazuje-li prodávající některé druhy zboží jako zboží, které je v akci či ve slevě, zobrazuje prodávající u takového zboží rovněž informaci o tom, jaká byla nejnižší kupní cena, za kterou prodávající daný druh zboží nabízel a prodával v (i) období posledních 30ti dnů před zahájením akce nebo slevy (v této nebo jiné výši), (ii) v období od začátku prodeje takového zboží, je-li zboží prodáváno kratší dobu, nebo (iii) v době 30 dnů před prvním poskytnutím slevy, zvyšuje-li prodávající slevu postupně (dále jen jako „cena před slevou“). Nezobrazuje-li prodávající takovou informaci o ceně před slevou přímo, informuje tímto kupujícího, že kupní cena zobrazovaná na webovém rozhraní obchodu jako kupní cena předešlá (např. naznačením přeškrtnutí, odlišným zobrazením…) je rovna ceně před slevou a zobrazuje-li prodávající akce či slevy pomocí prvku, který v sobě zahrnuje procento (%), je takto udávaná sleva nebo akce vždy počítána z ceny před slevou.


5.        ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

5.1         Nejedná-li se o případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit podle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 písm. a) občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 (čtrnácti) dnů ode dne převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu ve lhůtě uvedené v předchozí větě alespoň odesláno. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový́ formulář poskytovaný́ prodávajícím, jenž tvoří přílohu těchto obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zaslat na kontaktní adresu, do jakékoliv provozovny prodávajícího, do sídla prodávajícího nebo na kontaktní e-mail prodávajícího.

5.2         Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 písm. d) občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které bylo vyrobeno podle požadavků kupujícího nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám.

5.3         V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.1. těchto obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 14 (čtrnácti) dnů ode dne odstoupení od kupní smlouvy na kontaktní adresu, do jakékoliv provozovny prodávajícího nebo do sídla prodávajícího (nikoli však zasláním na dobírku). Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a, je-li to možné, v původním obalu.

5.4         Odstoupení musí obsahovat identifikaci kupujícího (kontaktní adresu, telefon a elektronickou adresu). Pro urychlení procesu prodávající doporučuje, aby kupující spolu s vráceným zbožím předložil kopii dodacího listu a faktury, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi zboží, a dále písemné vyjádření o odstoupení od kupní smlouvy a zvoleném způsobu vrácení kupní ceny zboží.

5.5         Prodávající vrátí kupujícímu peněžní prostředky (včetně nákladů na dodání), které od něho na základě kupní smlouvy přijal. Prodávající peněžní prostředky vrátí do 14 (čtrnácti) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je od kupujícího přijal, nebo způsobem, jaký kupující požadoval. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.6         Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

5.7         Kupující, který vrací prodávajícímu zboží, bere na vědomí, že odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Nárok na úhradu vzniklé škody dle předchozí věty je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny zboží a nákladů na dodání zboží.

5.8         Při zasílání zboží je kupující povinen zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Za zboží podstatně poškozené či zničené při přepravě v důsledku použití nevhodného obalu nelze vrátit kupní cenu zboží a náklady na dodání zboží.

5.9         Náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu v případě odstoupení od kupní smlouvy kupujícím hradí kupující, a to i pokud nemůže být zboží navráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.10      Je-li společně se zbožím poskytnut dárek, je příslušná darovací smlouva uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kteroukoli stranou, pozbývá darovací smlouva účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím vrátit i poskytnutý dárek.

5.11      Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy v následujících případech:

(a)          technickou chybou byla na webovém rozhraní obchodu uvedena zcela zjevně chybná kupní cena;

(b)          zboží z objektivních příčin není možné za původních podmínek dodat;

(c)          plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním.


6.        PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1.        Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2         Doba dodání zboží vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu dopravy a platby. Dobu dodání zboží externími dopravci prodávající nemůže ovlivnit. V případě problémů týkajících se doby dodání může kupující kontaktovat prodávajícího za účelem řešení situace s dopravcem.

6.3         Zboží, které je skladem, prodávající zpravidla expeduje do 5 (pěti) pracovních dnů od připsání platby na účet prodávajícího.

6.4         Zboží, které není skladem, prodávající expeduje, jakmile je to možné. O přesném datu bude prodávající kupujícího informovat. Je-li zboží skladem, zavazuje se prodávající dodat jej kupujícímu nejpozději do 30 dnů od doručení objednávky. Není-li zboží skladem a je-li o tomto kupující vhodně informován (prostřednictvím příslušného grafického nebo ovládacího prvku) na webovém rozhraní obchodu, doručí prodávající takové zboží nejpozději do 60 dnů od doručení objednávky. To neplatí, dohodnou-li se smluvní strany na jiném termínu. Je-li prodávající v prodlení s dodáním zboží, může kupující od kupní smlouvy odstoupit, nesplní-li prodávající svoji povinnost dodat zboží ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu kupující poskytl. Kupující může od kupní smlouvy odstoupit bez dodatečné lhůty jen v případě, že prodávající odmítl plnit nebo je plnění v určeném čase nezbytné s ohledem na okolnosti při uzavření kupní smlouvy anebo kupující sdělil prodávajícímu před uzavřením kupní smlouvy, že je dodání v určitý čas nezbytné.

6.5         Dodáním zboží podle těchto obchodních podmínek se rozumí okamžik doručení zboží kupujícímu v souladu s kupní smlouvou. Bezdůvodné odmítnutí zboží kupujícím se nepovažuje za nesplnění povinnosti dodat zboží ze strany prodávajícího ani za odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího.

6.6         Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží (včetně nákladů na balení a dodání). Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží, nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

6.7         Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.8         V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním a uskladněním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.9         Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

6.10      Spolu se zbožím dodává prodávající kupujícímu návod na trvalém nosiči (zejména listina či pdf soubor). To neplatí, není-li to potřebné s ohledem na povahu prodávaného zboží či způsob a dobu jeho užívání. Poskytnutý návod je písemný a srozumitelný.


7.        PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ (REKLAMACE)

7.1         Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 (dvaceti čtyř) měsíců od převzetí. Práva kupujícího z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1922, 1924, 1925, § 2099 až 2105, 2108 až 2117 a dále i § 2158 až 2174b občanského zákoníku).

7.2         Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

(a)          má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

(b)          se zboží hodí (i) k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, a to i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, nebo (ii) k účelu, který kupující požaduje a prodávající s ním souhlasil,

(c)          množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem zboží téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením, to neplatí, (i) prokáže-li prodávající, že si ho nebyl vědom nebo že bylo v době uzavření kupní smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv,

(d)         je zboží dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat,

(e)         zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

(f)          je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, a

(g)         zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3         Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, jestliže tyto vady byly způsobeny neodborným zásahem, užíváním v rozporu s obvyklým určením zboží, nesprávným skladováním, běžným opotřebením, nebo poškozením, které nezpůsobil prodávající.

7.4         Práva z vadného plnění kupujícímu dále nenáleží, pokud o vadě před převzetí zboží věděl nebo musel vědět, dále pokud kupující vadu sám způsobil, zejména tím, že nebo jednal v rozporu s kupní smlouvou, těmito obchodními podmínkami nebo pokyny prodávajícího týkající se zboží.

7.5         Projeví-li se vada v průběhu 12 (dvanácti) měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je povinen uplatnit práva z vadného plnění bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, nebo při náležité pozornosti zjistit měl, a to nejpozději v době 24 (dvaceti čtyř) měsíců od převzetí.

7.6         Práva z vadného plnění uplatňuje kupující v místě sídla, v místě podnikání či v provozovně prodávajícího. Prodávající doporučuje kupujícímu prodávajícího o uplatňované reklamaci informovat předem telefonicky, e-mailem či písemně. Reklamované zboží kupující zašle prodávajícímu (ne na dobírku), přičemž prodávající při zasílání doporučuje zabalit zboží do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Pro usnadnění a zrychlení vyřízení reklamace je vhodné ke zboží přiložit doklad o zakoupení zboží či daňový doklad - fakturu, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi zboží, spolu s popisem vady a návrhem na způsob řešení reklamace.

7.7         Za okamžik uplatnění práva z vadného plnění se považuje okamžik, kdy byl prodávajícímu kupujícím oznámen výskyt vady a uplatněno právo z vadného plnění.

7.8         Má-li zboží vady, může se Uživatel domáhat

(a)          opravy nebo dodání nového Zboží, neboa to dle své volby, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc (zboží) měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by Zboží mělo bez vady; nebo

(b)          doplnění toho, co chybí.

Namísto práv uvedených v předchozím odstavci se může kupující domáhat přiměřené slevy z kupní ceny či odstoupení od smlouvy v případě, že:

(a)          prodávající vadu neodstranil v souladu se zákonem a obchodními podmínkami nebo ji odmítl odstranit;

(b)          vada se projeví opakovaně; nebo

(c)          je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.

Postupují-li smluvní strany dle bodu 7.8 obchodních podmínek, aniž je odstoupeno od smlouvy nebo zvolena příměřená sleva z kupní ceny jako právo z vadného plnění, odstraní prodávající vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím kupujícímu nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha zboží a účel, pro který kupující věc (zboží) koupil. Nepřevezme-li kupující opravené zboží v přiměřené době poté, co jej prodávající vyrozuměl o možnosti zboží převzít, náleží prodávajícímu úplata za uskladnění ve výši obvyklé.

7.9         Prodávající převezme k odstranění vady zboží na vlastní náklady. Vyžaduje-li to demontáž zboží, jehož montáž byla provedena v souladu s povahou a účelem zboží předtím, než se vada projevila, prodávající provede demontáž vadné věci a montáž opravené nebo nové věci anebo uhradí náklady s tím spojené.

7.10      O uplatnění práva z vadného plnění vydá prodávající kupujícímu písemné potvrzení, jehož obsahem jsou (i) datum uplatnění práva z vadného plnění, (ii) předmět reklamace, (iii) požadovaný způsob vyřízení reklamace a (iv) kontaktní údaje kupujícího pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

7.11      Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 (třiceti) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. V této lhůtě je prodávající povinen kupujícího o výsledku reklamace i informovat. O datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace plnění vystaví prodávající kupujícímu písemné potvrzení. Je-li prodávající v prodlení s vyřízením reklamace, má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy nebo může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny.

7.12      Kupující má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů při uplatnění reklamace zboží. Právo na úhradu těchto nákladů však musí kupující uplatnit do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba uplatnit práva z vadného plnění.

7.13      Nad rámec zákonné záruční doby prodávající neposkytuje žádnou záruku za jakost.

 

8.        DORUČOVÁNÍ

8.1         Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

8.2         Zpráva je doručena: v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem, v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem, v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít, v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.


9.        KONTROLA PRODÁVAJÍCÍHO, MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ A DALŠÍ INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE

9.1         K podnikání je prodávající oprávněn na základě živnostenského oprávnění. Činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad (https://www.rzp.cz/).

9.2         Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/).

9.3         Kontrolu dodržování právních předpisů na ochranu spotřebitele provádí Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz/). Česká obchodní inspekce je subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů plynoucích z kupní smlouvy či z těchto obchodních podmínek.

9.3         V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , web: adr.coi.cz.

9.4         Případné stížnosti vyřizuje prodávající prostřednictvím svého kontaktního e-mailu uvedeného v úvodu těchto obchodních podmínek. Kupující se dále může obrátit na subjekty uvedené výše v tomto článku. Práva spotřebitelů hájí i jejich zájmová sdružení a jiné subjekty na jejich ochranu, např. Sdružení českých spotřebitelů, z. ú. (adresa: Tř. Karla IV. 430, 500 02 Hradec Králové, web: www.konzument.cz, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , telefon: +420 495 215 266).

9.5         Pro podání stížnosti týkající se kupní smlouvy a pro vyhledání subjektu alternativního řešení sporů lze rovněž využít on-line platformu, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

9.6         Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování.

9.7         Zveřejňuje-li prodávající na webovém rozhraní obchodu recenze třetích osob, které využily služeb prodávajícího, mají s ním zkušenost nebo si objednaly od prodávajícího zboží (dále jen jako „zákaznická recenze“), informuje prodávající vhodným způsobem o tom, (i) zda a jak je ta která zákaznická recenze ověřena či (ii) zda se jedná o placenou zákaznickou recenzi. Není-li tato informace uvedena vhodným způsobem u zákaznické recenze, informuje tímto prodávající kupujícího, že zákaznická recenze není ověřena a že se nejedná o placenou zákaznickou recenzi.


10.      OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV, ODPOVĚDNOST A UŽÍVÁNÍ WEBOVÉHO ROZHRANÍ

10.1      Obsah webových stránek umístěných na webovém rozhraní (texty včetně obchodních podmínek, fotografií, obrázků, log, programových vybavení a dalšího) je chráněn autorským právem prodávajícího nebo právy dalších osob. Obsah kupující nesmí měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez našeho souhlasu či souhlasu oprávněných osob. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupňování fotografií a textů umístěných na webovém rozhraní.

10.2      Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

10.3      Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Při využívání webového rozhraní kupující nesmí používat postupy, které by mohly narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém.

10.4      Pokud se kupující při užívání webového rozhraní dopustí jakéhokoliv protiprávního jednání, vyhrazuje si prodávající oprávnění omezit, pozastavit nebo ukončit přístup kupujícího na webové rozhraní, a to bez jakékoli náhrady. V tomto případě je kupující dále povinen prodávajícímu uhradit veškerou újmu, která tímto jednáním vznikla.

10.5      Prodávající upozorňuje kupujícího na to, že kliknutím na některé odkazy na webovém rozhraní může dojít k opuštění webového rozhraní a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.

 

11.      ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1      Kupní smlouva uzavřená mezi smluvními stranami se řídí příslušnými právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem, případně zákonem o ochraně spotřebitele.

11.2      Smluvní strany se výslovně dohodly, že veškeré spory, které by v budoucnu vznikly z kupní smlouvy uzavřené mezi nimi, spory, které vzniknou v souvislosti s kupní smlouvou, včetně sporů ohledně její platnosti, výkladu, realizace či ukončení, práva z tohoto právního vztahu přímo či nepřímo vznikající, otázky právní platnosti tohoto právního vztahu, otázky práv s výše uvedenými právy souvisejícími, a to i v případě, že tato kupní smlouva bude neplatná, zrušena nebo od ní bude odstoupeno, budou nejprve řešeny smírnou cestou na zásadách poctivosti a dobrých mravů. V případě neúspěchu smírného řešení budou spor řešeny v rámci soudního řízení před soudy České republiky.

11.3      Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

11.4      Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

11.5      Kupující není bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího oprávněn práva a povinnosti z kupní smlouvy postoupit na třetí osobu.

11.6      Kupující na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

11.7      Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

11.8      Upravují-li tyto obchodní podmínky práva a povinnosti kupujícího z kupní smlouvy uzavřené před účinností těchto obchodních podmínek pro kupujícího výhodněji než obchodní podmínky, kterými se řídí daná kupní smlouva, použijí se v těchto případech příslušná výhodnější ustanovení těchto obchodních podmínek.


Příloha: Vzorový formulář k odstoupení od kupní smlouvy

Ve Velkém Meziříčí dne 1. 1. 2023

Dokumenty ke stažení:

Newsletter

Přihlaste se k odběru mazaných novinek ze světa Alpy.

Nahoru